Forretningsbetingelser

Disse leveringsbetingelser / Forretningsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) fastlægger de nærmere vilkår og rammer for Social Group ApS ”Social Group”) levering af ydelser til sine kunder (”Kunden”), og indgår som en integreret del af kontrakten (”Kontrakten”) med Kunden og Social Group ApS samt eventuelle tillægsaftaler.

1. Aftalens indgåelse

Social Group og Kundens aftale er betinget af, at begge Parter har underskrevet Kontrakten. Eventuelle tillægsaftaler (”Tillægsaftaler”) mellem Parterne skal aftales skriftligt, og skal ikke påføres Kontrakten, men forudsætter en separat skriftlig aftale mellem Parterne. Alle priserne oplyses ekskl. moms.

2. Hjemmesider og webshop

Inden hjemmesiden lægges online på Kundens domæne, sendes Kunden et link til en testside, hvorefter der afsættes 10 hverdage til eventuelle rettelser. Når testsiden er godkendt af Kunden, eller den 10 hverdages korrekturperiode er udløbet, må Social Group iværksætte overflytning af Kundens domæne til Social Groups servere, medmindre Kunden af administrationsmæssige årsager el.lign. selv hoster hjemmesiden. Der må påregnes eventuelle kortvarige nedetider eller driftsforstyrrelser i en periode på op til 48 timer.

Social Group giver af sikkerhedsmæssige årsager ikke Kunden direkte adgang til følgende: FTP server, database, kontrolpanel, mailserver eller administrativ adgang til hjemmesiden.

Kunden opsiger selv evt. eksisterende webhotel o. lign. Årligt DK-Hostmaster gebyr betales og fornyes af Kunden selv, medmindre andet er aftalt i Kontrakten eller Tillægsaftalen.

3. Hjemmesideaftalen

Hjemmesideaftalen inkluderer følgende services: CMS-hjemmeside med mulighed for redigering af eksisterende indhold og oprettelse af op til 20 sider. Op til 10 mailkonti (indhent tilbud ved flere mailkonti). Virus- og spamfilter på mailkonti. Gratis opdateringsmulighed 2 gange årligt og fri fair-use support (op til 4 timer årligt).

4. Kundens medvirken

Kunden skal sørge for, at Social Group har modtaget den nødvendige information for at de(t) af Kontrakten og eventuel Tillægsaftale omfattede produkt(er) kan leveres, fx levering af kildekode, tekster og designmateriale.

Social Group kontakter hurtigst muligt kunden efter Kontrakten er underskrevet af begge Parter angående omfanget af nødvendig information (”Informationssamtalen”), hvilken Social Group skal have modtaget senest 10 dage herefter (”Kundens Leveringsfrist”), medmindre anden Leveringsfrist er skriftlig aftalt. Såfremt denne information ikke er modtaget inden udløbet af Kundens Leveringsfrist forbeholder Social Group sig ret til at fakturerer aftalen.

Uanset ovenstående har Social Group ret til at påbegynde arbejde på de(t) af Kontrakten og Tillægsaftale omfattede produkt(er) efter begge Parters underskrivelse af Kontrakten og Tillægsaftale.

5. Fakturering

Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker fakturering når det af Kontrakten og Tillægsaftalen omfattede arbejde påbegyndes. Hjemmesideaftale faktureres senest 30 dage efter indgåelsen af aftalen med mindre Risiko/kreditvurderingen anbefaler andet. (Social Group henholder sig til Risiko/kreditvurderingen fortaget af tredjepart.) 

Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og betaling skal ske senest 10 dage efter fakturadato (”Betalingsfristen”). Ved overskridelse af Betalingsfristen kan sagen videregives til 3. part, som følger gældende dansk lovgivning omkring rykkerprocedurer og inkassoservice.

Manglende betaling er en misligholdelse af Kontrakten og Tillægsaftalen således, at Social Group er berettiget til at ophæve Kontrakten og Tillægsaftalen uden at Social Group kan gøres erstatningsansvarlig herfor. Ved sådan ophævelse vil Social Group i umiddelbar forlængelse af ophævelsen, uanset pkt. 6 fakturere hele den restende del af den bindende periode, samt eventuel opnået rabat i perioden fra Kontraktens indgåelse til ophævelsen vil blive efterfaktureret – rabat forstås som det prisnedslag justeringer der er aftalt på mødet med rådgiveren fra Social Group.

Priserne i aftalen er faste i 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. Efter 12 måneder kan Social Group årligt hæve enhedsprisen, svarende til stigningen i det danske forbrugerprisindeks. Dog vil justeringen være på mindst 3%, og prisen afrundes til nærmeste 10 kroner pr. produkt. Beregningen af forbrugerprisindekset tager udgangspunkt i det indeks, der er gældende på ikrafttrædelsesdatoen. Social Group har ret til at opkræve gebyrer for ydelser som support og services, herunder omstrukturering af hjemmesiden. Disse vilkår er en del af aftalen mellem de to parter og skal overholdes i løbet af samarbejdsperioden.

Hvis kunden flytter eller ændrer DNS indstillingerne så den hjemmesideløsning Social Group arbejder på ikke længere er online, ses dette som en opsigelse fra kundens side, da kunden derved vanskeliggøre det arbejde Social Group jf. marketing strategien skal levere.

6. Abonnement/hosting

Hvis Kunden har indgået en Kontrakt eller en Tillægsaftale vedrørende et af Social Groups’ abonnementsprodukter (”Abonnementsaftale”), forlænges Abonnementsaftalen, efter udløbet af de 12 til 96 måneder, automatisk med 12 til 96 måneder ad gangen, medmindre den er opsagt i overensstemmelse med pkt. 12.

Abonnementsaftaler faktureres forud for 12 måneder ad gangen, med mindre andet skriftligt er aftalt. Inden udløbet af en 12-måneders periode vil den næste 12-måneders periode blive faktureret.

7. Søgemaskineoptimering

Der kan ikke garanteres bestemte placeringer på Google ved indgåelse af aftale omkring søgemaskineoptimering (SEO).

8. Firmasider på sociale medier

Kunden alene er ansvarlig for at behandle enhver form for henvendelse på og via firmasiderne.

Kunden ejer selv firmasiden, men apps, og anden specialprogrammering lavet af Social Group lukkes ved udløbsdato for abonnementsaftale, såfremt aftalen opsiges af Kunden.

Kunden er selv ansvarlig for at indberette oplysninger til Skat vedr. spilafgift.

9. Hemmeligholdelse

Medmindre anden aftale indgås herom, er Social Group berettiget til vederlagsfrit at benytte de af Social Groups udviklet produkter omfattet af Kontrakten og evt. Tillægsaftale i forbindelse med salgs- og markedsføringsmateriale.

 

10. Ansvar

Social Group er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens datatab, indirekte tab og følgeskader. Social Group fraskriver sig desuden ethvert ansvar i situationer, der må betegnes som force majeure lignende, fx strejke, brand, naturkatastrofer, afbrydelse og/eller svigt i energiforsyning og/eller kommunikationssystemer.

Social Group fraskriver sig ethvert ansvar for eventuel negativ omtale på Kundens profil(er) på sociale medier.

Social Group fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Kundens website skulle falde i placeringer på Google, grundet ændringer i algoritmen for rangering i Googles søgeresultater, eller hvis Kundens websites rangering falder grundet straf fra Google.

Kunden alene er ansvarlig for at domænenavnet og webhotellets indhold ikke krænker 3. parts varemærker og/eller rettigheder og Kunden alene er ansvarlig for rigtigheden af SEO-tekster, som publiceres på kundens hjemmeside.

Kunden alene er ansvarlig for at kontrollere at det er de korrekte kontaktoplysninger, der fremgår på Kundens hjemmeside og profiler på sociale medier, samt at funktionaliteten af eventuelle kontaktformularer er som ønsket.

Social Group forbeholder sig ret til driftsforstyrrelser i kortere eller længere perioder i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af IT-systemer. Social Group kan ikke holdes ansvarlig for driftstop, tab af data o. lign. hos 3. partsleverandører (herunder webhotel).

Social Group må uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere Kundens domæne, ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Social Group sig ansvar for tab eller skade. Social Group yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen mailserver ved redelegering af Kundens domænenavn.

Hvis ikke andet oplyses, hostes mailserver af Social Group. Gamle e-mails overføres ikke til Social Group’ servere. Såfremt dette ønskes indhentes tilbud på dette. Hvis mailkonti hostes af Kunden, skal Social Group oplyses om nødvendige DNS-oplysninger hertil.

11. GDPR

Oplysningspligt Om Data Indsamling mht. GDPR – I forbindelse med aftaler indgået med Social Group udbeder vi os navn, virksomhedsnavn, virksomheds adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse. Det kan også være nødvendigt at udbede informationer som DK-Hostmaster login/adgangskode, e-mail login, samt andre konti med anden persondata, i forbindelse med udførelse af indgået aftale.

Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren og informationerne gemmes over aftalens løbetid. Som registreret kunde har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette den data, som vi opbevarer om dig samt få data udleveret i digital form.

Kundens brug af Social Groups services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår Social Group for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i databehandleraftale og Privatlivspolitik. Det er kundens ansvar at informere Social Group om kundens evt. behandling af personfølsomme data hvorefter Social Group vil fremsende tillæg til Databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.

Social Group har udarbejdet tiltag for at sikre at kundens online løsning lever op til de nye datalovgivningskrav, men da ejerskabet af hjemmeside samt online løsning tilhører kunden, er Social Group i sidste ende ikke ansvarlig for kundens evt. overtrædelser af GDPR persondatalovgivningen.

Disse forretningsbetingelser samt indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Social Group måtte have handlet uagtsomt.

12. Opsigelse

Abonnementsaftalen er bindende fra 12 til 96 måneder (”Den bindende periode”) afhængig af den af Kunden valgte abonnementslængde.

Hvis ikke Abonnementsaftalen opsiges med minimum 3 måneders varsel til udløbet af 12 til 96 måneder forlænges den automatisk med 12 til 96 måneder ad gangen, jf. pkt. 6.

Opsigelse skal ske skriftligt, herunder pr. e-mail, til bogholderi@socialgroup.dk og kan ikke opsiges til andre e-mailadresser med tilknytning til Social Group. Eventuelle forudbetalinger refunderes ikke.

Når kunden opsiger sin aftale er der tale om en misligholdelse, derfor vil Social Group i umiddelbar forlængelse af opsigelsen, uanset pkt. 6 fakturere hele den restende del af den bindende periode.

Ved tidlig opsigelse af aftalerne, vil indgående rabatter blive opgjort, og efter fakturaers med 10 dage på betalingen.

Kunden kan få flytte sin hjemmeside efter samarbejdet med Social Group. Prisen for en flytning er 3995,- plus moms for hjemmesider, og kan kun udføres af Social Group selv.

Hvis kunden flytter eller ændrer DNS indstillingerne så den hjemmesideløsning Social Group arbejder på ikke længere er online, ses dette som en opsigelse fra kundens side, da kunden ved derved vanskeliggøre det arbejde Social Group jf. marketing strategien skal levere.

13. Rettigheder

Social Group har ejendomsret og immaterialret til resultatet af Kontrakten og eventuelle tillægsaftaler, herunder tekster, billeder, video, domæner og hjemmesidedesigns. Kunden opnår brugsret hertil, når betaling, jf. pkt. 5, er sket. Efter udløbet af aftaleperioden, opnår kunden først ret til resultatet af kontrakten, når der er sket betaling for den fulde aftaleperiode.

Har Social Group benyttet grafik fra 3. parts leverandører (fx Shutterstock.com), mister Kunden brugsretten dertil, ved ophør af aftalen.

14. Ændring af Kontrakt, Tillægsaftale og/eller Leveringsbetingelserne

Social Group forbeholder sig ret til årligt at regulere de i Kontrakten og Tillægsaftalen oplyste priser i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Social Group kan med 1 måneds varsel ændre Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne via e-mail eller brev til den e-mailadresse eller postadresse der er oplyst i Kontrakten. Kunden kan i den situation skriftligt opsige Kontrakten og Tillægsaftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår, hvilket dog ikke gælder i tilfælde af prisforhøjelser. Kundens opsigelse skal være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af for Kunden ensidig fordelagtig karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

Uanset det foregående kan Social Group ophøre med at tilbyde webhotel med tre måneders varsel til udgangen af en måned, og må overdrage den tekniske drift af hosting til 3. part, såfremt dette sker uden væsentlige forringelser for Kunden.

15. Forsinkelse af betaling

Ved enhver forsinkelse af betaling, forbeholder Social Group sig ret til at lukke for adgang til enhver ydelse i henhold til enhver aftale kunden måtte have med Social Group, herunder webhotel, hjemmeside, markedsføringsydelser og e-mail administrationsmodul, indtil Social Groups tilgodehavende er komplet betalt.

 

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne mellem Parterne, skal anlægges ved Byretten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

17. Performance garanti

Som standard opsætter Social Group call tracking ved Google annoncering. Dette opsættes på baggrund af dataindsamling samt optimering af performance.
Fravælges dette vil enhver performance garanti frafalde på baggrund af manglende dataindsigt.

18. Brug af eksterne samarbejdspartnere

Social Group kan til en hver tid bruge eksterne samarbejdspartnere til levering af de aftalte timer til kunden. Når der bruges eksterne partnere til leverancer kan vi ikke måle det op i faktisk forbrugte timer. Derfor vil vi estimere den forbrugte tid, ud fra vores interne estimater på, hvor lang tid vores forskellige ydelser tager. Det er de samme estimater vi tager udgangspunkt i, når vi laver analyser til vores kunder. Via følgende link kan du finde den til en hver tid opdaterede liste over estimeret tidsforbrug på forskellige typer leverancer. Læs mere her
 

19. Sammenlægningsaftaler og kontraktforlængelser

Ved indgåelse af en sammenlægningsaftale eller forlængelse af en eksisterende aftale, accepterer kunden, at tidligere aftaler opgøres med henblik på overførsel resterende af timer til den nye aftale.

Hvis kunden har fået leveret flere timer i henhold til en af de tidligere aftaleperioder end der var betalt for på tidspunktet for sammenlægningen eller forlængelsen, vil de timer, der endnu ikke er betalt for, blive modregnet i de timer der skal leveres i henhold til den nye aftale. Har kunden derimod fået leveret færre timer end der er betalt for, vil de manglende timer blive lagt oveni den nye aftale.

Timerne vil blive opgjort på baggrund af de timer, der er blevet leveret på tidspunktet, hvor kunden har foretaget sin sidste betaling i henhold til de tidligere aftaler.

Scroll to Top

Bestil her

Udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op til en gennemgang af aftalen.

Få besøg af mig og hør mere

Ønsker du et møde omkring en ny hjemmeside, kommer jeg gerne ud og gennemgår vores løsning.
Rasmine

Book et møde med mig

Udfyld formularen og bliv ringet op af mig angående møde

Bliv ringet op, så vi kan aftale en tid, hvor jeg kigger ud forbi til en kop kaffe.
Bliv ringet op, så vi kan aftale en tid, hvor jeg kigger ud forbi til en kop kaffe.